1. PREDMET OPĆIH UVJETA

 • a. Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja DB informatike d.o.o. (u daljnjem tekstu pružatelj usluge) iz Rijeke, Oktavijana Valića 4 za pružanje usluge iznajmljivanja poslužitelja, drugih komplementarnih usluga i dodatnih usluga (u daljnjem tekstu usluge).
 • b. Predmete usluga, između ostalog, obuhvaćaju: iznajmljivanje poslužitelja raznih konfiguracija; održavanje sklopovlja (u daljnjem tekstu hardver) iznajmljenih poslužitelja; instalacija i osnovno podešavanje operacijskog sustava (u daljnjem tekstu OS) na poslužiteljima; instalacija i podešavanje druge programske podrške (u daljnjem tekstu softver) na poslužiteljima; usluge savjetovanja vezano uz navedene predmete usluga; kao i druge dodatne usluge koje se pružaju vezano uz navedene predmete usluga.
 • c. Ovi Opći uvjeti ne odnose se na druge usluge koje se u daljnjem tekstu izričito isključene ili je njihovo korištenje uređeno nekim drugim ugovorom između pružatelja usluge i korisnika usluge.
 • d. Na sve odnose između pružatelja usluge i korisnika usluge koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.

2. DEFINICIJE POJMOVA

U smislu ovih Općih uvjeta, svaki od slijedećih pojmova ima sljedeće značenje:

 • a. Cjenik pružatelja usluge: popis usluga pružatelja usluge i pripadajućih cijena koja je stalno dostupna na web stranicama pružatelja usluge.
 • b. Specifikacija usluge: sastavni dio cjenika koji uključuje detaljni opis usluge, a stalno je dostupan na web stranicama pružatelja usluge.
 • c. Naručitelj: fizička ili pravna osoba koja je izvršila narudžbu usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
 • d. Pretplatnik: naručitelj koji je sklopio ugovor s pružateljem usluge o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
 • e. Pretplatnički ugovor: ugovor između pretplatnika i pružatelja usluge o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
 • f. Poslužitelj: računalo spojeno na Internet stalnom vezom, a koristi se za izvršavanje poslužiteljskih računalnih zadaća.
 • g. Dostupnost poslužitelja: vrijeme izraženo u postocima temeljeno na mjesečnom razdoblju, a za koje se poslužitelju može pristupati putem javnog Internet pristupa.
 • h. Dodatne usluge: usluge pružatelja usluge koje po svojoj prirodi dopunjuju neku od usluga iz predmeta ovih Općih uvjeta, a ne mogu se samostalno naručiti (npr. administracija poslužitelja, posebna podrška, instalacija i podešavanje dodatne programske opreme na poslužitelju itd).
 • i. Privremeno isključenje: onemogućavanje pretplatniku korištenja usluge, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti za onemogućavanje usluge u skladu s ovim Općim uvjetima ili važećim zakonima.

3. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA

 • a. Izvršenjem narudžbe naručitelj neopozivo potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta te samostalno odabire način plaćanja naručenih usluga.
 • b. Ako je naručitelj odabrao da će usluge platiti putem kartice, činom plaćanja smatra se da je naručitelj sklopio pretplatnički ugovor te tim činom postao pretplatnik. Dokaz plaćanja je primitak potvrde o uspješnosti transakcije od strane pravne osobe koja provodi kartično plaćanje u ime pružatelja usluge.
 • c. Ako je naručitelj odabrao da će usluge platiti putem uplatnice, pružatelj usluge se obvezuje da će naručitelju poslati službenu ponudu za naručene usluge najkasnije u roku od 24 sata od izvršavanja narudžbe. Činom plaćanja te ponude smatra se da je naručitelj sklopio pretplatnički ugovor te tim činom postao pretplatnik. Dokaz plaćanja je bankovni izvod pružatelja usluge.
 • d. Pružatelj usluge zadržava pravo zatražiti od pretplatnika osiguranje za buduće plaćanje usluge. U takvom slučaju, pružatelj usluge će zatražiti od pretplatnika plaćanje pologa u iznosu jednomjesečnog najma naručenog poslužitelja, OS-a i eventualne dodatne programske opreme, ili neke druge odgovarajuće garancije.

4. ODBIJANJE NARUDŽBE

 • a. Pružatelj usluge ima pravo odbiti narudžbu u sljedećim slučajevima:
  • - ako narudžba nije ispravno popunjena.
  • - ako naručitelj pružatelju usluge ne pruži eventualne zahtjevane dokaze o identitetu te sve eventualne zahtjevane podatke i/ili dokumente potrebne za sklapanje pretplatničkog ugovora.
  • - ako je naručitelj maloljetna osoba ili osoba ograničene poslovne sposobnosti ili osoba bez poslovne sposobnosti.
  • - ako naručitelj, po razumnoj procjeni pružatelja usluge, neće biti u mogućnosti ili nema namjeru uredno izvršavati plaćanja prema pružatelju usluge, a ne dostavi odgovarajuće osiguranje za plaćanje.
  • - ako postoji osnovana sumnja da će naručitelj koristiti uslugu za radnje koje nisu dozvoljene zakonima RH ili ovim Općim uvjetima, uključujući povredu prava intelektualnog vlasništva.
  • - u svim drugim slučajevima predviđenim zakonima RH.
 • b. U slučaju odbijanja narudžbe pružatelj usluge će izvršiti povrat svih eventualno uplaćenih sredstava osim troškova koje je imao pri eventualnoj aktivaciji usluge ako je za razloge odbijanja saznao nakon aktivacije usluge, a najkasnije 3 radna dana nakon primitka podataka potrebnih za povrat (npr. podaci o bankovnom računu naručitelja). Činom povrata smatra se da je pretplatnički ugovor prekinut, a obje strane se odriču bilo kakve druge naknade po bilo kojem osnovu.

5. AKTIVACIJA USLUGE

 • a. Pružatelj usluge će najkasnije u roku od 2 radna dana od sklapanja ugovora pustiti u rad plaćeni poslužitelj na kojem će biti instaliran i osnovno podešen odabrani OS, a na lokaciji, odnosno data centru koji je pretplatnik odabrao u procesu narudžbe.
 • b. Eventualne druge i/ili dodatne naručene usluge pružatelj usluge će isporučiti u rokovima koje će dogovoriti s pretplatnikom, a uzevši u obzir razumne prirodne rokove koji su potrebni za izvršavanje takve eventualne usluge. Pružatelj usluge se obvezuje kontaktirati pretplatnika najkasnije u roku od 24 sata od zasnivanja ugovora, a vezano uz dogovor o izvršavanju takve dodatne usluge.

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE

U svrhu pružanja usluga:

 • a. Pružatelj usluge se obvezuje aktivirati samo poslužitelje koji su prethodno podvrgnuti 48-satnom testu hardvera. Nadalje, ako je u procesu narudžbe odabran Windows OS, pružatelj usluge će instalirati sve javno dostupne programske nadogradnje i ispravke, osim onih koje pretplatnik eksplicitno ne želi.
 • b. Pružatelj usluge se obvezuje da će poslužitelji biti dostupni 99,9% vremena.
 • c. Dostupnost se mjeri na lokaciji data centra, a na dostupnost ne može utjecati kvar kod treće osobe (npr. kod lokalnog pružatelja usluge pristupa Internetu). Za svaki sat nedostupnosti ispod garantirane dostupnosti, pružatelj usluge se obvezuje umanjiti cijenu sljedećeg računa za 1%, nastavno na taj poslužitelj i druge usluge vezane uz taj poslužitelj. Ukoliko bi dostupnost bila manja od 70% vremena, pružatelj usluge se obvezuje umanjiti cijenu sljedećeg računa za 100%, nastavno na taj poslužitelj i druge usluge vezane uz taj poslužitelj.
 • d. U slučaju kvara hardvera koji ne utječe na dostupnost poslužitelja, pružatelj usluge se obvezuje najkasnije u roku od 12 sati od vremena saznanja o eventualnom kvaru pokrenuti dijagnostički postupak te obavjestiti pretplatnika o rezultatima takvih testova. Na temelju rezultata takvih testova, pružatelj usluge će dogovoriti s pretplatnikom vrijeme i način zamjene neispravnog hardverskog dijela ili cijelog poslužitelja. Svi takvi radovi, kao i radovi na eventualnoj ponovnoj instalaciji bilo koje programske podrške ne mjere se kao vrijeme koje utječe na garantiranu dostupnost.
 • e. U slučaju kvara hardvera koji utječe na dostupnost poslužitelja, pružatelj usluge se obvezuje najkasnije u roku od 4 sata od vremena saznanja o eventualnom kvaru zamijeniti neispravni dio hardvera ili cijeli poslužitelj. Svi takvi radovi, kao i radovi na eventualnoj ponovnoj instalaciji bilo koje programske podrške ne mjere se kao vrijeme koje utječe na garantiranu dostupnost.
 • f. Pružatelj usluge se obvezuje omogućiti pretplatniku sustav podrške za sve iznajmljene usluge, vezano uz tehničku problematiku, prodaju ili račune. Podrška se mora moći realizirati na najmanje 2 načina (npr. putem telefona, putem elektroničke pošte), od kojih najmanje jedan način mora funkcionirati po principu 24/7/365 (stalna dostupnost).
 • g. U slučaju da pretplatnik koristi Windows OS:
  • - Pružatelj usluge se obvezuje izrađivati sigurnosnu kopiju svih pretplatnikovih podataka sa poslužitelja najmanje jednom tjedno te takve kopije pohraniti i čuvati najmanje 2 tjedna unazad.
  • - Pružatelj usluge se obvezuje ponuditi korisniku instalaciju i podešavanje softvera iz prodajno-proizvodnog programa pružatelja usluge (npr. MS SQL Server, MS Exchange, MS CRM, e-mail poslužitelj…), kao i podešavanje Windows servisa.
  • - Pružatelj usluge se obvezuje ponuditi pretplatniku uslugu održavanja OS-a i/ili iznajmljenog softvera, u obliku paketa koji sadrže maksimalno radno vrijeme i broj korisničkih zahtjeva.
  • - Pružatelj usluge se obvezuje pratiti tehnološke novosti (npr. nadogradnja OS-a, nova inačica softvera itd) vezano uz uslugu za koju je pretplatnik sklopio pretplatnički ugovor s pružateljem usluga, obavještavati pretplatnika o važnim novostima, provoditi testiranja takvih tehnoloških novosti te ih implementirati na zahtjev korisnika, a po prethodnom dogovoru.

7. OBVEZE PRETPLATNIKA

Pretplatnik će koristiti uslugu pridržavajući se slijedećih pravila:

 • a. Pretplatnik je dužan podmirivati račune uredno, u rokovima dospjeća.
 • b. Pri korištenju usluge, pretplatnik je dužan pridržavati se ovih Općih uvjeta, zakona RH, kao i pozitivnih Internet običaja, što između ostaloga uključuje slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primatelja, slanje neželjenih elektroničkih poruka, slanje nezakonitog odnosno nezakonito pribavljenog sadržaja kojima se vrijeđaju ili mogu vrijeđati tuđa prava intelektualnog vlasništva.
 • c. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera zaštite od neovlaštene uporabe, svih informacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima pri korištenju usluge.
 • d. Pretplatnik se obvezuje da pri korištenju usluge neće objavljivati ili na drugi način koristiti bez suglasnosti nositelja odgovarajućeg prava svaki zaštićeni sadržaj (sadržaj zaštićen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog vlasništva).
 • e. Pretplatnik se obvezuje da pri korištenju usluge neće zloupotrebljavati tehnologije koje su predmet usluge za bilo kakve protuzakonite računalne radnje, kao što su krađe podataka i provaljivanje u tuđe računalne sustave.

8. DOPUNA I IZMJENA PRETPLATNIČKOG UGOVORA

 • a. Ako pretplatnik pisanim putem zatraži dodatnu aktivaciju jedne ili više usluga, smatrat će se da je izvršen zahtjev za dopunom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih dodatno naručenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor dopunjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana dopune pretplatničkog ugovora.
 • b. Ako pretplatnik pisanim putem zatraži izmjenu jedne ili više usluga, smatrat će se da je izvršen zahtjev za izmjenom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih izmjenjenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor izmjenjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana izmjene pretplatničkog ugovora.

9. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

 • a. Cijene usluga koje pružatelj usluge naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta određene su važećim javno dostupnim cjenikom. Pružatelj usluge je ovlašten mijenjati cjenik, objaviti ga i učiniti dostupnim u skladu s važećim propisima.
 • b. Sve cijene iz cjenika odnose se na mjesečni najam usluga. Od tog su pravila izuzete cijene eventualnih usluga koje se naplaćuju jednokratno (npr. aktivacija neke od usluga), a takav se slučaj mora specificirati u cjeniku.
 • c. Kako cijene direktno ovise o tečajnom odnosu hrvatske kune (kn) i američkog dolara (USD), svaka je ponuda važeća najdulje 15 dana. Ukoliko naručitelj ili pretplatnik ne izvrši plaćanje u tom roku, obvezan je zatražiti novu izmjenjenu ponudu. Ukoliko naručitelj ili pretplatnik nije zatražio novu izmjenjenu ponudu ili je plaćanje izvršio po prethodnoj ponudi, a nakon navedenog roka, pružatelj usluge ima pravo obračunati eventualnu razliku u cijeni.
 • d. Nakon zasnivanja pretplatničkog ugovora, usluge pružatelja usluge u pravilu se naplaćuju na mjesečnoj osnovi unaprijed putem računa koji pružatelj usluge izdaje pretplatniku. Kako cijene direktno ovise o tečajnom odnosu hrvatske kune (kn) i američkog dolara (USD), pretplatniku se izdaje račun sa trenutno važećim cijenama na dan izdavanja računa. Na računu su specificirane sve usluge i naknade, razdoblje na koje se odnosi račun, kao i sve druge stavke u skladu s važećim propisima RH.
 • e. Na zahtjev naručitelja ili pretplatnika, plaćanje računa može biti i na višemjesečnoj osnovi unaprijed. U takvom slučaju, pružatelj usluge se obvezuje upoznati naručitelja ili pretplatnika s eventualnim popustima za takav slučaj plaćanja te ih uredno obračunati.
 • f. Pretplatnik je dužan podmiriti cjelokupni iznos računa do dana dospijeća koji je na prvi dan razdoblja na koje se račun odnosi. Ukoliko pretplatnik kasni s plaćanjem više od 2 radna dana od dana dospijeća plaćanja, pružatelj usluge može izvršiti privremeno isključenje, u kojem slučaju mora obavjestiti pretplatnika o tom činu. Ukoliko pretplatnik kasni s plaćanjem više od 5 radnih dana od dana dospijeća plaćanja:
  • - pružatelj usluge može trajno isključiti uslugu, što znači trenutni prekid pretplatničkog ugovora
  • - pružatelj usluge može aktivirati eventualnu garanciju plaćanja te, nakon kontakta s pretplatnikom, zatražiti novu garanciju plaćanja umjesto aktivirane; ili trajno isključiti uslugu nakon isteka zadnjeg dana razdoblja na koje se račun odnosi što znači prekid pretplatničkog ugovora
 • g. Za kašnjenje u plaćanju računa od strane pretplatnika, pružatelj usluge ima pravo obračunati zateznu kamatu temeljem važećih propisa.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 • a. Prigovori na iznose računa i kakvoću pruženih usluga podnose se pružatelju usluge najkasnije u roku od 7 dana od dana dospijeća računa, odnosno od dana pružanja usluge na koju se odnosi prigovor na kvalitetu. Ukoliko prigovor na iznos računa nije podnesen u navedenom roku, smatrat će se da je iznos računa prihvaćen. Prigovor na iznos računa ne utjeće na datum dospijeća računa.
 • b. Prigovori se podnose isključivo pisanim putem, a moraju sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelje. Pružatelj usluge se obvezuje provesti postupak za utvrđivanje prigovora, donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te je proslijediti pretplatniku pisanim putem, najkasnije u roku od 7 dana od podnošenja prigovora.
 • c. Ukoliko se pokaže da je prigovor na iznos računa utemeljen, pružatelj usluge će izvršiti povrat spornog dijela najkasnije u roku od 2 radna dana od donošenja odluke o utemeljenosti prigovora.
 • d. Ukoliko se pokaže da je prigovor na kakvoću pruženih usluga utemeljen, pretplatnik ima pravo na naknadu eventualne štete, osim ako se radi o dostupnosti (čl. 6. st. b. ovih Općih uvjeta) ili je niža razina kvalitete izazvana višom silom ili neispravnim rukovanjem tehnologijama iz predmeta usluge.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

 • a. Pretplatnički ugovor se u pravilu sklapa na najmanje 3 mjeseca. Nakon isteka 3 mjeseca, pretplatnički ugovor se automatski produžuje na neodređeno vrijeme.
 • b. Pretplatnik može otkazati pretplatnički ugovor pisanim putem pružatelju usluge, najmanje 30 dana unaprijed. Za vrijeme takvog otkaznog roka, pretplatnik je dužan uredno podmiriti sve dospjele račune. Pravne posljedice takvog otkaza pretplatničkog ugovora nastupaju danom kad je pružatelj usluge zaprimio pisanu obavijest pretplatnika o otkazu, odnosno danom koji je pretplatnik sam odredio u pisanoj obavijesti kao dan prestanka pretplatničkog ugovora, koji god slučaj nastupi kasnije.
 • c. Pružatelj usluge može otkazati pretplatnički ugovor iz razloga utvrđenih ovim Općim uvjetima (čl. 9. st. f.), odnosno u slučaju nepodmirenja dospjelog računa od strane korisnika; kao i ako naknadno ustanovi da su ispunjeni uvjeti za odbijanje narudžbe opisanih u čl. 4. st. a. ovih Općih uvjeta.
 • d. Pretplatnički ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.
 • e. U svakom slučaju, pretplatnički ugovor prestaje važiti danom prestanka poslovanja pružatelja usluge.
 • f. U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa za uslugu koja predstavlja preduvijet za pružanje neke druge usluge, automatski dolazi i do prestanka pretplatničkog odnosa za tu drugu uvjetovanu uslugu, o čemu će pružatelj usluge obavjestiti pretplatnika prilikom raskida pretplatničkog odnosa.
 • g. Stranke su suglasne sve sporove proizašle konzumacijom pretplatničkog ugovora rješavati mirnim putem, odnosno dogovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan odgovarajući sud RH u Rijeci, osim ako je zakonom ili važećim propisom određeno drugačije.
 • h. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01. siječnja 2016. godine i primjenjuju se na sve pretplatnike koji sklope pretplatnički ugovor nakon tog datuma. Na postojeće pretplatnike koji su sklopili pretplatnički ugovor prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, ovi se Opći uvjeti počinju primjenjivati od 01. veljače 2016. godine.
 • i. Pružatelj usluge zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete, uključujući cijene i specifikacije usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta. U takvom slučaju, pružatelj usluge će izvijestiti pretplatnika pisanim putem o izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora.
 • j. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti svi dotadašnji dokumenti pružatelja usluge vezani uz problematiku koju pokrivaju ovi Opći uvjeti (npr. pravila), osim za postojeće pretplatnike, kako je opisano u ovim Općim uvjetima čl. 11. st. h.